Company 영업망                                                                                                          유럽,미주
토매다가즈키
031-550-0318
Kazuki.tomeda@ilhwa.net

아시아,중동
김종백
031-550-0312
burning100@ilhwa.co.kr

중국
민지홍
031-550-0315
mjh0116@ilhwa.co.kr

대만
김성택
031-550-0316
kimcz@ilhwa.co.kr

일본
이경원
031-550-0317
hekiru@ilhwa.co.kr

수입설탕
정진출
031-550-0333
chjch@ilhwa.co.kr

상호명: (주)일화 ㅣ 대표자: 정창주 

대표번호:031-550-0100 ㅣ 사업자등록번호:132-81-01004

주소:경기도 구리시 벌말로 96(토평동288)우 11960

서울지점:서울특별시 강동구 상일로 6길 21(상일동)우 05288

고객센터:080-311-2222(식품,인삼) / 080-38-3333(제약)

이용약관    개인정보취급방침

상호명 : (주)일화 │ 대표자 : 정창주 │ 대표번호 : 031-550-0100
주소 : 경기도 구리시 벌말로 96(토평동288) 우 11960 | 사업자 등록번호 : 132-81-01004
서울지점 : 서울특별시 강동구 상일로 6길21(상일동) 우 05288
고객센터 : 080-311-2222(식품,인삼) / 080-388-3333(제약)

이용약관    개인정보취급방침